Със своя Заповед № РД-09-614/21.09.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост от Общински поземлен фонд. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.