Със своя Заповед № РД-09-645/04.10.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда  - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.