Със своя Заповед № РД-09-646/05.10.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, в землище на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.