gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-137/11.03.2019 г. Кметът на  Община Любимец допуска да си изготви проект ПУП/ПРЗ/ - подробен устройствен план- план за изменение на плана на регулация и застрояване на ПИ 2281 и ПИ 2280 включени в УПИ І - за магазини и услуги  в кв.184 по плана на гр.Любимец

Повече подробности вижте в прикачения фаил