Със своя Заповед № РД-09-323/04.06.2019 г. Кметът на  Община Любимец одобрява изменение на дворищна регулация в кв.18 по плана на с.Оряхово

Повече подробности вижте в прикачения фаил