Със своя Заповед № РД-09-344/13.06.2019 г. Кметът на  Община Любимец учредява в полза на Христо Димитров Чорлов възмездно еднократно право на прокарване на външен електропровод в землището на с.Йерусалимово

Повече подробности вижте в прикачения фаил