gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-165/21.03.2019 г. Кметът на Община Любимец одобрява ПУП - схема на техническата инфраструктура на линеен обект : "Подмяна на МКТП  с БКТП 20/0,4 kV 1x 400 kV A   и КСН 20 kV от съществуващ ТП1  Малко градище до БТКП" в кв. 39, с. Малко градище 

Повече информация вижте в прикачения файл