gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Проект!

С Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби се определят условията и реда за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление 162 / 8.5.2024 г. Наредбата влиза в сила от 14.05.2024 г. и е обн. ДВ. бр.42 от 14 май 2024 г.

Тя включва система от мерки за осигуряване на финансово подпомагане, с цел стимулиране на възможностите и изявите на даровити деца от община Любимец, като право на насърчаване има всяко дете от общината на възраст от 8 клас до навършване на 18 - годишна възраст с изявени дарби в областта на науката, културата, изкуството и спорта.

Повече подробности вижте в прикачения файл