gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 19.11.2012г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 4 385 314 00 лв.

 Общата цел на проекта е да се осигурят модерни и функционални спортни съоръжения на всички жители на Община Любимец, за активно практикуване на спорт в свободното им време.

Конкретната цел, която ще се постигне в резултат на изпълнението на проекта е развитие на спорта в Община Любимец.Той е неизменна част от туризма и отдиха в Общината.

Проекта ще се изпълни в общо 4 населени места от Община Любимец:

 

  1. Спортна площадка за футбол на малки вратички /волейбол и трибуни в квартал 22 село Лозен
  2. Спортна площадка за срийтбол и тенис на маса в квартал 29 село Малко градище
  3. Нова спортна площадка в квартал 31 в село Белица
  4. Спортна зала и реконструкция на игрища за футбол на малки вратички, тенис на корд и баскетбол/волейбол с трибуни в УПИ I, квартал 74 А в град Любимец
  5. Спортни площадки за баскетбол/волейбол и футбол на малки вратички в УПИ І квартал 106 в град Любимец
  6. Спортна площадка за футбол на малки вратички в УПИ І, квартал 39 в град Любимец
  7. Реконструкция на спортна зала и прилежащ терен към нея в ПИ 001162 в град Любимец

 

Проектът е насочен към постигане на една от основните цели, а именно подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.

С реализирането на проекта ще се създадат благоприятни условия, които да превърнат Общината в предпочитано място за живот и възможности за перспектива на населението.