gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 21.11.2012г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 5 463 402 00  лв.

 Общата цел на проекта е подобряване условията на живот, мобилността и достъпа до социални услуги на жителите в селата Белица  и Г.Добрево, Община Любимец чрез реконструкция и рехабилитация на общинската междуселищна пътна мрежа  Любимец- Белица и път Любимец- Г. Добрево, както и реконструкция на улична водопроводна мрежа на село Белица и село Г. Добрево за подобряване достъпа до качествена, добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана водопроводна система.

Конкретни цели:

 

  1. Подобряване, реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа чрез възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, и обект на интервенцията;
  2. Оптимално използване на водните ресурси и пълно задоволяване на потребностите от питейна вода на населението и контрол и ефективно управление на водопротреблението и ограничаване загубите на вода;
 Ремонтираната между двете села пътна инфраструктура ще спомогне за предоставянето на по - бързи и качествени услуги на населението, ще осигури по- бърз и качествен обществен транспорт, ще бъде предпоставка за привличане на потенциални бизнес инвеститори, ще направи бизнес средата по- благоприятна.