gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

  На 25.07.2012г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по МФК на стойност 106 460,76 евро.

 

 

Целта на проекта е намаляване разходите на топлинна енергия, отнасящи се до

 

  •   подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата;
  •   реконструкция на отоплителна инсталация, смяна на използваното гориво, смяна на котелна инсталация;   

 

За постигане на посочените цели ще бъдат изпълнени следните мерки:

1.Подмяна на дограма

Подмяната на съществуващaта неподменеа дървена и метална дограма (76 m2) с Al профил с двоен стъклопакет/плътен с общ коефициент на топлопреминаване на U = 2.0 W/m2K.

2.Топлинно изолиране на външни стени

Доставка и монтаж на 423 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, от външната страна по съответните фасади на външни стени Тип 1. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната страна на топлоизолацията.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на височина - общо на  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя).

3.Топлинно изолиране на покрив

Доставка и монтаж, от външната страна на покривната плоча на покрив Тип 1 на 316 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие. Доставка и монтаж ot външната страна на стените на надзида покрив Тип 1 на 167 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 8 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната страна на топлоизолацията.

Доставка и монтаж, от външната страна на покривната плоча на покрив Тип 2 на 74 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие

В оценката на мярката са включени необходимата подмяна на воронки, улуци, водосточни тръби, обшивка борд и др. съпътсващи СМР.

4.Топлинно изолиране на под

Доставка и монтаж, от външната страна на стените граничещи с външен въздух на под - Тип 1 на 70 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 6 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява мозечна мазилка или друго покритие.

Доставка и монтаж, от външната страна на периферията на пода над земя - Тип 2 на 20 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 6 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на стените на и топлоизолацията на стени и периферия на под на топла връзка и административен корпус - общо на височина  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя).

5.Реконструкция на ОИ -  Смяна на горивна база

- Демонтаж на съществуващия нафтов котел; тръбна разводка в котелната централа, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, и др. оборудване;

- Демонтаж на съществуващия бойлер за БГВ и арматура;

- Демонтаж на нафтови резрвоари

- Демонтаж на вътрешна отоплителна инсталация: радиатори и водопроводи

- Доставка и монтаж водгреен котел/ли на биогориво – пелети, вкл. пелетна горелка, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, разширителни съдове, циркулационни помпи и др. необходимо оборудване и топлоизолации.

- Доставка и монтаж на радиатори, тръби, вентили и др. необходимо оборудване за вътрешната отоплителна инсталация в сградата.

- Доставка и монтаж на контролно оборудване и система за управление в зависимост от външната температура и температурата в помещенията на сградата. Доставка и монтаж на топломер за измерване на произведената топлинна енергия.