gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

ПРОЕКТ

„УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПО-ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ЛЮБИМЕЦ И СВИЛЕНГРАД”,  ДОГОВОР № 12-11-30/08.11.2012Г.,

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ПОДПРИОРИТЕТ 1.1. ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/12/1.1-04

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

ПАРТНЬОР: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 МЕСЕЦА

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 199 770 ЛЕВА

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Цялата общинска администрация - директори на дирекции, експерти и служители в общата и специализираната администрация на община Свиленград и община Любимец

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване на организацията и работните процеси, оптимизиране на структурата на общинската администрация, повишаване на ефективността от нейната работа и укрепване на административния капацитет на Община Свиленград и община Любимец, чрез идентифициране на проблемни области, в резултат на функционален анализ, и последващо прилагане на мерки и механизми, които да доведат до подобрена координация и по-ефикасно управление на общинските структури и оптимално използване на ресурсите.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

·        Идентифициране на проблемни области в организацията и работните процеси, чрез създаване на работни групи от общинската администрация и външни експерти;

·        Прилагане на мерки за оптимизация на процеси и процедури;

Разработване и предоставяне на дирекциите и отделите на ръководства, наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в общинската администрация

·        Разработване на препоръки и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на общинската администрация, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на дирекциите

Разработване на препоръки за подобряване на работата по разработка и изпълнение на общинската програма за развитие

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. Управление на проекта

Дейност 2. Избор на външни изпълнители

Дейност 3. Сформиране на 8 работни групи (по 4 във всяка община)  и провеждане на работни срещи  за обсъждане на индивидуални работни планове, длъжностни характеристики, роли в организационната структура, разработка на ръководства и наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в общинската администрация.

Дейност 4. Провеждане на функционален анализ на двете общински структури съгласно Единната  методология за функционален анализ

Дейност 5. Разработка и отпечатване на ръководства и наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в двете общински администрации.

Дейност 6. Разработване План за действие по оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на всяка общинска администрация, за подобряване на ефективността, ефикасността от дейността на администрациите

Дейност 7. Изследване потенциала за развитие на двете общини за следващия програмен период и разработване на препоръки за подобряване на работата по разработка и изпълнение на

общинския план за развитие

Дейност 8. Дейности по информация и публичност. Визуализация - презентационни материали за изпълнението на проекта

Дейност 9. Одит на проекта

 

 Пълният текст на окончателния доклад от функционалния анализ може да прегледате тук

Пълният текст от Мониторинговият доклад за изпълнение на Плана за действие от проведен Функционален анализ може да видите тук.