На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните лица и обществеността, че „Мони Мес” ЕООД, ЕИК:126628324, гр. Хасково, ул. «Добруджа» 10-Б-23, има следното инвестиционно предложение: ОБЕКТ: БКТП /Бетонов комплектен трансформаторен пост/ 20/0.4kV 1х400kVА в УПИ VII, кв.2, гр.Любимец, общ.Любимец      

        Мнения и становища по заявено инвестиционно предложение се приемат в "Център за информация и услуги на гражданите", пл. "Трети март", в 14-дневен срок от публикуване на обявата.