На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на УПИ XXX-591 в кв. 131A по плана на гр. Любимец, общ. Любимец. Планът разделя УПИ XXX-591 на две, както следва: УПИ XXXIX-591-за КОО и УПИ LX-591-за смесено предназначение-склад за дървен материал и жилищни нужди с малка височина.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.