На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че „ЯМБОЛЕН 81“ ЕООД - Маджарово, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на "Предприятие за преработка на земеделски суровини“ в УПИ VІІІ, кв.138 по плана на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково

 

      Писмени мнения и становища се приемат в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация-Любимец, в 14-дневен срок от датата на обявяването