О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-3226/26.08.2019г.
 
       Община Любимец на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №493 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №49 от 04.07.2019г. се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП–ПУР - план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване/ за изграждане на околовръстна улица в западният край на гр. Любимец. Във връзка с необходимостта от осигуряване на пътна връзка между път І‑8 и път ІІІ‑597, двете части на гр. Любимец /разделен от жп линията/, достъпа до промишлената зона и гробищния парк се предвижда образуване на нова улица обикаляща около западният край на града. 
       Новообразуваната улица попада в  обхвата на следните поземлени имоти: 
        1. Поземлени имоти № 44570.15.59, 44570.15.58,  44570.15.57, 44570.126.42, 44570.318.101, 44570.0.102, 44570.9.209, 44570.318.35, 44570.9.133.
        2. Улици в гр. Любимец с осови точки, както следва:
           - о.т. 1290-1291 и о.т. 22-23-876 /връзка на трасето с ул. „Първи май”/
           - о.т. 499-391-391а  /връзка на трасето с ул. „Здравец”/
           - о.т. 1292-1296 /връзка на трасето с ул. „Ивайловградска”/