О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-3227/26.08.2019г.
 
       Община Любимец на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №483 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №48 от 09.05.2019г. се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП–ПУР - план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване/ за образуване на нови квартали урегулирани с улична регулация. Във връзка с разширение на чертите на гр. Любимец се предвижда образуване на нови квартали, урегулирани с улична регулация върху поземлени имоти в бивши  II‑ри и III‑ти стопански дворове, и южният край на гр. Любимец до бул. „Одрин“ по кадастралната карта на гр. Любимец. Засегнатите поземлени имоти са както следва: 
         - Поземлени имоти в бивш II стопански двор с идентификатори 44570.228.1, 44570.228.2, 44570.228.3, 44570.228.4, 44570.228.5, 44570.228.6, 44570.228.7, 44570.228.8, 44570.228.9, 44570.616.2, 44570.616.3, 44570.616.4, 44570.616.5, 44570.616.6, 44570.616.7, 44570.616.10, 44570.616.11, 44570.616.12, 44570.616.13, 44570.616.15, 44570.616.16, 44570.616.17, 44570.616.18, 44570.226.7, 44570.229.113. 
         - Поземлени имоти в бивш III стопански двор с № 44570.236.341, 44570.237.11, 44570.237.124, 44570.239.24, 44570.10.1, 44570.10.2, 44570.10.3, 44570.10.4, 44570.10.5, 44570.10.6, 44570.10.7, 44570.10.8, 44570.10.9, 44570.10.10, 44570.10.11, 44570.10.14, 44570.10.17, 44570.10.18, 44570.10.19, 44570.10.20, 44570.10.21, 44570.10.22, 44570.10.25, 44570.10.26, 44570.10.27, 44570.10.28, 44570.10.29, 44570.10.30, 44570.10.31, 44570.10.32, 44570.10.33, , 44570.10.34, 44570.10.35, 44570.10.36, 44570.10.37, 44570.10.38, 44570.10.39, 44570.10.40, 44570.10.41, 44570.10.42, 44570.10.43, 44570.10.44, 44570.10.45, 44570.10.46, 44570.10.47, 44570.10.48, 44570.10.49, 44570.10.51, 44570.10.54, 44570.10.55, 44570.10.56, 44570.10.57, 44570.10.58, 44570.10.59, 44570.10.60, 44570.10.61, 44570.10.62, 44570.10.63, 44570.10.64 
         - Съществуващи поземлени имоти с №44570.19.1, 44570.19.2, 44570.19.3, 44570.19.4, 44570.19.5, 44570.19.6, 44570.19.7, 44570.19.8, 44570.19.9, 44570.19.10, 44570.19.11, 44570.19.12, 44570.19.13, 44570.19.14, 44570.19.16, 44570.19.111, 44570.19.125, 44570.19.128, 44570.19.322, 44570.231.1, 44570.231.2, 44570.231.3, 44570.231.4, 44570.231.5, 44570.231.6, 44570.231.7, 44570.231.12, 44570.231.13, 44570.231.18, 44570.231.21, 44570.231.22, 44570.231.23, 44570.231.24, 44570.231.25, 44570.231.28, 44570.231.30, 44570.231.33, 44570.231.34, 44570.231.36, 44570.231.37, 44570.231.39, 44570.231.40, 44570.231.42.