gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-3645#1/30.09.2019г.
 
       Община Любимец съобщава, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/, че във връзка с Решение №504 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №50 от 20.08.2019г. и заповед №РД‑09‑519/03.09.2019 г. на Кмета на община Любимец е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП–ПП/ за изграждане на полски път за осигуряване на достъп до земеделски имоти в землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец. С цел подобряване достъпа до земеделски имоти в масив 168 в землището на с. Йерусалимово се предвижда изграждане на полски път. С проектния път ще се осъществи връзка на полски път с идентификатор 34014.168.459 със съществуващите полски пътища с идентификатори 44570.116.219, 34014.168.7, 34014.168.11.
       Новообразувания полски път попада в обхвата на следните поземлени имоти: 
          - 34014.168.13 с  НТП - Друг вид трайно насаждение, общинска собственост, засегната площ 1278,69 м2;
          - 34014.168.16 с НТП За друг вид застрояване, частна собственост, засегната площ 132,11 м2;
          - 34014.168.17 с  НТП Нива, частна собственост, засегната площ 311,61 м2;
          - 34014.168.18 с  НТП Нива, частна собственост, засегната площ 188,71 м2;
          - 34014.168.14 с  НТП Нива, общинска собственост, засегната площ 315,28 м2.
       Проектът и съпътстващата го документация се намира в дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад „Трети март” №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да се разгледа по всяко време на работния ден.
       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” (бр. 79 от 08.10.2019г.) заинтересoваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.