gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: „Гранулираща линия за фураж с капацитет - 1 т/н“.Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VII, кв. 2 по плана на гр. Любимец, общ. Любимец.

Възложител:  "МОНИ МЕС" ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ №  14;

Община Любимец на адрес: гр. Любимец, ул. "Републиканска" №2;

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична на адрес: гр. Любимец, Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”, площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №22 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден.

Дата за публикуване на обявата: 26.06.2020 год.