gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди Община Любимец обявява Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около съществуващ шахтов кладенец в ПИ 03544.131.129, по КК на землище с. Белица, общ. Любимец, за питейно-битово водоснабдяване на с. Белица, общ. Любимец, обл. Хасково, с оператор "ВиК" ЕООД Хасково.

   В едномесечен срок (от 10.07.2020 г до 10.08.2020 г. - включително) лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с проекта и да подадат писмени становища и възражения в Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел „Екология и управление на отпадъците”, площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №22 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден.

   В посочения срок проектът ще се намира на разположение и в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. Янко Сакъзов" №35, ет. 3, стая 37.

   Регистър на собствениците на поземлени имоти, попадащи в СОЗ - пояс II и пояс III в землището на с. Белица може да разгледате в прикачения файл.