gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - дере, представляващ поземлен имот с идентификатор 54033.135.35, в землището на с. Оряхово, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.