gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №31591340/27.04.2020 г., в ПИ с идентификатор 44570.236.138 по КККР на землището на гр. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели.

     Съобщение за публично обявяване.