gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Любимец, находяща се в ПИ 44570.236.168, землище гр. Любимец, общ. Любимец.

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок (от 20.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.