gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец. Планът за застрояване преотрежда предназначението на ПИ 44570.236.168 за пречиствателна станция за отпадни води.  
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията и собствеността”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.