gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Община Любимец, адрес: гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" №2 има инвестиционно предложение за „Отводняване, чрез заустване на дъждовни води от южен обходен канал на ул. „Тракия“ в ПИ с идентификатор 44570.231.298, с НТП-дере, по КККР на землище гр. Любимец, общ. Любимец“.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, към инвестиционното предложение, в Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел „Управление на територията и собствеността”, площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №22 по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 11.08.2021 г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.