gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост 
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми

            “ПИ ВИ КЪНЕКТ” ЕООД

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на населението на село Васково, община Любимец и община Любимец, че е изготвено Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване“ за „фотоволтаична централа“ в поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община Любимец, област Хасково, възложител: „Пи Ви Кънект“ЕООД, което се предоставя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища 30 дневен срок след окачване на обявата: 28.11.2021 г.

Писмени становища и мнения се приемат в село Васково, община Любимец – кметство, в деловодството на община Любимец и на е-mail:ibiserov@yahoo.com

GSM 0887 211 772

Със Задание за определяне на съдържанието и обхвата, може да се запознаете в кметството на село Васково, община Любимец, в деловодството на община Любимец всеки работен ден от 09 до 16.30 часа или чрез прикачения файл