gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез 2 бр. тръбни кладенци, които се намират в ПИ с идентификатор 48979.73.3 по КККР на землището на с. Момково, общ. Свиленград и ПИ с идентификатор 14787.84.55 по КККР на землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - "самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури".

     Съобщение за публично обявяване.