gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение №265 на Общински съвет Любимец, прието с протокол №27 от 21.12.2021 г. е издадена Заповед № РД-09-003/04.01.2021 г. на Кмета на Община Любимец.

    Приложението към Заповедта с ползвателите и дължимите суми за землищата на с.Васково, с. Оряхово, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Лозен, с. Георги Добрево, с. Малко градище, с. Белица, с. Йерусалимово и гр. Любимец, са обявени в сградата на Общинска администрация – Любимец, Общинска служба „Земеделие“ – Любимец и в кметствата на съответните землища.