gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - съставляващ поземлен имот с идентификатор 44077.25.997, в землището на с. Лозен, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.