gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

   „Разширение на съществуваща площадка за третиране на отпадъци - разкоплектоване на ИУМПС и изкупуване на акумулатори в част от УПИ V, кв. 205, град Любимец“ с възложител „Братя Димови - 2012“ ООД.

   Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 06.12.2023 г. до 20.12.2023 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.