gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение №18 на Общински съвет Любимец, прието с протокол №5 от 15.12.2023 г. е издадена Заповед №РД-09-906/18.12.2023 г. на Кмета на Община Любимец.

    Приложението към Заповедта с ползвателите и дължимите суми за землищата на с.Васково, с. Оряхово, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Лозен, с. Георги Добрево, с. Малко градище, с. Белица, с. Йерусалимово и гр. Любимец, са обявени в сградата на Общинска администрация – Любимец, Общинска служба „Земеделие“ – Любимец и в кметствата на съответните землища.