gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Обяснителната записка включва прилаганата счетоводна политика в община Любимец. В нея има информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи. Периодът, който обхваща е към 31.12.2011 г.

 Пълен текст на обяснителната записка.