gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О Б Щ И Н А   Л Ю Б И М Е Ц

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ
ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2010 - 2011 ГОДИНА

Мерките има за цел да се приоритизират дейностите на Община Любимец и оптимизират и ограничат текущите разходи и повиши събираемостта на местните приходи, за да се преодолеят последствията от финансовата и икономическа криза.
Те са и условие, Общината да даде увереност пред кредитни институции за евентуално ползване на безлихвен заем от Централния Бюджет или лихвени банкови кредити, за покриване на нуждите от временно финансиране на разходите по проекти и програми от ЕС, до тяхното признаване и възстановяване от програмите. 
Мерките включват в изпълнение в следните основни направления:
- ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ;
- ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ;
- ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА РАЗХОД/ПОЛЗА;
- ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРИТЕ И ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ;

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ и ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

І. ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
1. Изпращане всяко тримесечие на покани за доброволно плащане към длъжниците (писма с дължимата сума).
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор ФАОУС

2. Да не се обслужват граждани и фирми – длъжници на Общината, длъжници по договори от наеми, рекламна дейност, продажби, туристическа такса и др. такси. Гражданите да бъдат приканвани при подаване на заявления да си плащат задълженията към Общината.
Не могат да бъдат отказвани
само следните услуги за издаване на:
- Удостоверение за раждане;
- Удостоверение за сключен граждански брак;
- Първия препис-извлечение от акт за смърт;
- Удостоверение за постоянен адрес.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАОУС

3. Изготвяне на “Списък на длъжниците в Община Любимец”.
Отговорник: Директор ФАОУС

4. Поставяне на печат „НЕ ДЪЛЖИ” върху заявленията за ползване на услуги.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАОУС

5. Кандидатстване по проекти за външно финансиране от Европейските фондове.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Данък върху недвижимите имоти
- Увеличаване на броя съставени актове по чл.107 и чл.105 от ДОПК и завършване на процедурата до предаване за принудително събиране на НАП или Частен съдебен изпълнител.
- Да се изпраща напомнително писмо до нотариусите за събиране и превеждане на такса съгласно Наредба № 14.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАУОС
- Увеличаване броя на проверките на място относно декларираните данни (етажност, конструкция и др.), които участват в определянето на данъчната оценка.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет
- За всяко плащане, след нормативно определения срок, да се начислява и събира лихва, съгласно изискванията на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания /ЗЛДТДПДВ/.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор ФАОУС


Данък върху превозните средства


- Увеличаване на броя съставени актове по чл.107 от ДОПК и завършване на процедурата до предаване за принудително събиране на НАП или Частен съдебен изпълнител.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАОУС
- По отношение на банковите плащания ще се изпращат съобщения до данъчнозадължените лица, които превеждат данък за придобиване на моторно-превозно средство, но не го декларират в законовия  2-месечен срок и съответно то не може да бъде обложено.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор ФАОУС
- Ежемесечна обработка на списъци от КАТ за регистрирани МПС и сверяване с базата данни на отдел ФАОУС.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАОУС

Патентен данък

- Увеличаване на броя съставени актове по чл.105 от ДОПК и завършване на процедурата до предаване за принудително събиране на НАП или Частен съдебен изпълнител.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор ФАОУС и мл. юрисконсулт
- Увеличаване броя на проверките на място и съставяне на акт при несъответствие.
- Увеличаване броя на проверките на място на лица, подали декларация за преустановяване на дейността в края на 2009г., дали осъществяват такава през настоящата година.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет; Директор ФАОУС

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Увеличаване броя на плановите и внезапни проверки на туристическите обекти за платени такси за реализираните от тях нощувки, проверка на обекти, извършващи търговия с тютютневи изделия и прекратени разрешителни за тази дейност, проверки на категоризираните туристически обекти на територията на Община Любимец за декларираните данни и своевременно издължаване:
* такса битови отпадъци;
* туристически такси и такси за притежаване на куче;
* други неданъчни приходи.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет; Директор дирекция ФАОУС

2. Осъществяване на вътрешен контрол, относно периодичното изпращане на уведомителни писма за съществуващи задължения към Община Любимец във връзка с  издадени НП.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор  д-я ФАОУС

3. Проверка за издадени разрешителни за поставяне на всички рекламно-информационни елементи (РИЕ) и указателни табели, разположени на територията на общината. Ежемесечно да се представя информация за проверените РИЕ, постъпилите суми и броя на демонтираните реклами.
Срок за изпълнение: до пето число на следващия месец
Отговорници: Директор д-я УТССКОССХД, Гл. архитект на общината

4. За отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на социално-битови и здравни нужди, постоянната комисия към Общински съвет да изисква информация от отдел ФАОУС за липса на задължения към Община Любимец. При наличието на задължения, комисията да не разглежда подадените заявления до издължаването на заявителя.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Председател на Общински съвет

Приходи от продажба на активи, наеми

1. Да се прецизира процеса по продажбите на недвижимата общинска собственост. Продажните цени да бъдат съобразени с действителния пазар на недвижимо имущество /сгради, жилища, УПИ и др.п./.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор д-я УТССКОССХД

2. Да се актуализират сключените договори за наем, рекламна дейност и други с ръста на инфлация, обявен от НСИ за 2010г.
Отговорник: Директор д-я УТССКОССХД

3. Да се предприемат ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите. При констатирано неплащане на наемната цена или консумативните разноски за срок по-дълъг от два месеца, своевременно да се предприемат ефективни мерки за прекратяване на наемните правоотношения, в съответствие с изискванията на чл.46, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост При необходимост да се завеждат съдебни дела за събиране на дължимите суми.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директор д-я УТССКОССХД  и Мл. юрисконсулт

Такса за ползване на тротоари, площадки, улични платна и др.

1. Извършване на стриктен контрол, относно заявената квадратура и реално използваната площ. Ежемесечно да се предоставя справка за броя на направените проверки и констатираните обстоятелства.
Срок за изпълнение: до пето число на следващия месец
Отговорници: Директор д-я УТССКОССХД

Такса детски ясли, детски градини, домове за социални грижиобщински социални услуги и др.

1. С решение на Общински Съвет, приемането на деца в детски ясли и детски градини да става при пълно издължени от семейството данъци и такси по ЗМДТ и липса на други задължения към общината.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Н-к отдел КОЗДХД; Ръководители на детските заведения

Такса технически услуги

Служителите от Дирекция „Специализирана администрация”, извършващи технически услуги, да предоставят предложения относно актуализация на цените на таксите за технически услуги в: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец /наредба №7/. Размера на таксите да се съобрази с възможностите за плащане от гражданите и създаването на условия за развитие на бизнеса.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор д-я УТССКОССХД

ІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Политиката на общинската администрация е оптимизиране на административните разходи за издръжка, което би довело до пряко понижение на отделените средства за обслужване дейността на Община Любимец. За целта е необходимо да се планират детайлно тези разходи, като техния размер трябва да е достатъчен, за да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на работния процес и да не възпрепятства подобряване обслужването на гражданите.
- да се спазва стриктно Инструкцията за прилагане на Системите за финансово управление и контрол (СФУК) на Община Любимец;
- да не се поемат нови задължения, както и сключването на нови договори за дейности, които не са приоритетни и могат да бъдат отложени във времето, освен тези свързани с изпълнението на сключените договори по оперативните програми;
- преходните остатъци по бюджетите на звената с делегирани бюджети да се използват само за текущи ремонти и инвестиционни разходи;
- да не се назначават служители на незаетите щатни бройки в структурните звена на  Общинска администрация и останалите бюджетни звена, а при възможност да се създаде организация за съвместяване на длъжностите от наличния персонал.
-  да не се сключват нови граждански договори и да се предприемат мерки за тяхното намаляне. Да се извърши анализ и оптимизиране на структурата на ОбА в т.ч. дейностите на общинска издръжка. Преразглеждане и оптимизиране на извън списъчния състав по ПМС-66- строг контрол на разходите, формиращи допълнителни плащания от фонд „Работна заплата” и гражданските договори.
-да се предприемат необходимите действия за промяна на Устройственият правилник на Общинска адвимистрация в часта, касаеща работното време, както и регламентиране ползването на не платен отпуск от служителите в ОбА и звената към нея.
-да се извърши намеление на общият числен състав на работещите в Общинска администрация и звената към нея с 12%. /извънредния труд да бъде сведен до минимум/.
- да се преустанови извършването на разходи за увеличаването на индивидуалната основна месечна заплата (ИОМЗ), за сметка на икономии в Делегираните от държавата дейности (ДДД) и Местните дейности (МД) и извършването на разходи за изплащане на парични и предметни награди и допълнителни възнаграждения.

Разходи за хранителни продукти

1. Предоговаряне на цените за доставка на хранителни продукти, с оглед отчитането на по-ниските ценови нива;
Отговорник: Кмет на общината

2. Осъществяване на строг контрол върху всички разходи на всички доставчици на социални услуги, финансирани от Община Любимец;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Н-к отдел ФСДУС

Разходи за материали

1. Разходите за материали да бъдат прецизирани и приоритизирани, с цел осигуряване на средства за закупуване на тези, необходими за извършването на аварийни и неотложни текущи ремонти;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директори дирекции и Н-к отдели

2. Спиране на работата по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет

3. Ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски материали и офис консумативи. По възможност да се изготвят доклади от началниците на отдели в общинската администрация и ръководителите на бюджетни звена, за необходимите им за месеца консумативи на база предходни месеци, като се прецизират и обосноват нуждите, а впоследствие се разходват максимално ефективно. Разхода да се снижи с не по-малко от 25%, спрямо 2009г.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директори дирекции и Н-к отдели

4. Разходи за ремонт и части на автомобилния парк на Община Любимец. С цел опазване, сигурността на шофьорите и пътуващите в автомобилите, както и за прецизиране на разходите за основен и текущ ремонт на автомобилите, на всеки автомобил да се извършва ремонт /без аварийните/ само след докладна записка от отговарящите за тази дейност лица, изготвена със съответната професионална обосновка, съгласувана от секретаря на Общината
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Секретар на общината; Директори на дирекции

5. Да се редуцира броя на служебните леки автомобили, като негодните се спрат от употреба.

6. Да се прекрати процеса на подмяна на остарялото обзавеждане в сградата, както и закупуване на ново обзавеждане. Закупуването на Дълготрайни материални активи да се извършва само след валидирана “Заявка за поемане на задължение”, т.е. само при осигурен бюджетен кредит. Заявките за поемане на задължение да се валидират само при обосновано доказана необходимост от директора на съответната дирекция;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директори дирекции

7. Закупуването на резервни части за офис техника да се ограничи само с цел извършване авариен ремонт. Да се прекрати модернизацията на съществуващите системи.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Заместник-кмет

Разходи за вода, горива и ел. енергия

1. Да се намали до разумния минимум разхода на електроенергия за отопление на административните сгради.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Секретар на община и Н-к отдели

2. Ограничаване разходите за гориво на транспортните средства с 30% спрямо съответния период на 2009г., което да се разпише със Заповед на Кмета на Община Любимец;
Срок за изпълнение: Постоянен       
Отговорник: Секретар на община

3. Инсталиране на енергоспестяващо оборудване за осветление (общински обекти и улично осветление), като за уличното осветление на Общината започне подмяна на всички живачни лампи с натриеви, а лампите с нажежаема жичка, използвани за осветление на общинските обекти се подменят с енергоспестяващи и подмяна на механичните релета с програмируеми за включване и изключване на уличното осветление;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор дирекция УТССКОССХД

4. Наблюдение, следене и контрол, относно отчитането на измервателната апаратура за ток, вода, горива, като във всеки общински обект (училище, детско заведение, болници и др.) се въведе журнал за вписване на показанията на отчетената енергия от ръководителя или упълномощено от него лице, в присъствието на инкасатора от съответното експлоатационно дружество /EVN, В и К или др./.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Ръководители на звена

Разходи за външни услуги

1. Ограничаване на телефонните разходи на общинската администрация и звената, които са включени в заповедта на Кмета на общината. Определените лимити да бъдат занижени до 50%. При надвишаване на лимита сумата се заплаща от съответния служител.Отговорник: Секретар на община

2. С цел намаляване разходите за пощенски и куриерски услуги да се въведе публична система за обмен на юридически валидни документи по електронен път-Prepiska.com. При възможност, уведомителни писма и други документи да бъдат изпращани по електронен път с електронен подпис.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Секретар на община

3. Да се ограничат до минимум разходи за провеждане на семинари, заседания и други подобни, със средства от общинския бюджет.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Секретар на община

Разходи за командировки в страната и чужбина

Ограничаване на разходите за командировки в страната и чужбина. Ограничението не обхваща случаите когато командировките са свързани с изпълнението на сключените договори по оперативните програми;
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директори на дирекции, Ръководители на звена

Други некласифицирани разходи

В резултат на целесъобразно използване и приоритизиране, представителните разходи на Кмета на общината да се ограничат съобразно финансовото положение на общината.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Кмет на общината

Помощи по решение на Общински съвет

Еднократните парични  помощи, отпускани по Решение на Общински съвет, по възможност да се прецизират и сведат до разумния минимум, като се удоволетворяват заявления само на крайно нуждаещите се.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Председател на ОбС

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Предвиденият бюджетен кредит за дофинансиране на НЧ „Братолюбие” да се преразгледа, съобразно намалянето на бюджета.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорник: Директор д-я ФАОУС, Н-к отдел ФСДУС

Основни ремонти и придобиване на ДМА

1. Основни ремонти на общинска собственост да се извършват само ако има осигурени средства от Държавния бюджет или от европейските фондове.
Срок за изпълнение: Постоянен       
Отговорник: Директори дирекции

2. Да се преустанови закупуването на ДМА (офис оборудване, компютърна техника, мобилни апарати, климатици, автомобили и др.), освен тези предвидени като капиталов разход по ЗДБРБ за 2010г.
Срок за изпълнение: Постоянен
Отговорници: Директори дирекции

Намаляване на разходите за дейности, свързани с културния и спортен календар, спрямо 2009 г.За реализиране на мероприятията от културния и спортен календар, да се осигуряват средства чрез спонсорство, дарения и реклама по време на мероприятията.

1. „Културен календар–да се  разработи  по приоритетни направления, формирани в отделни позиции. Целта е да се обезпечат финансово приоритетните културни мероприятия.
2. „Спортен календар” – силно да се редуцира броят на проявите за второто полугодие. От предвидените бюджетни кредити по Бюджет 2010г. да се изразходват 50% от същата дейност, като се дава приоритет на поети вече ангажименти 
Срок за изпълнение: Постоянен

12.10.2010г.
Гр.Любимец