gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

УТВЪРДИЛ:
                               КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
                                                                                       /инж. Анастас Анастасов/
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в Община Любимец.
(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Любимец, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
(3) Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация по реда и условията, определени със ЗДОИ , освен ако в друг закон е предвиден друг ред.Достъпът до обществена информация се предоставя при стриктно съблюдаване на принципите на законност, достъпност и откритост.
Чл.2.(1) Обществената информация създадена и съхранявана в Община Любимец, е официална и служебна. Информацията е обществена, независимо от нейния информационен носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от общинската администрация.
1.Официална е информацията, която се съдържа в актовете на кмета на община Любимец при осъществяване на правомощията му;
2.Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на общинската администрация.
Чл.3.(1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на община Любимец.

Пълният текст на Вътрешните правила изтеглете от тук.