gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл. 29, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Любимец публикува на интернет страницата си Решение №359 на ОбС гр. Любимец, прието с протокол №38 от 05.06.2018 г., за одобряване на Общ устройствен план на Община Любимец - окончателен проект.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Решение №359 на ОбС гр. Любимец чрез прикачения файл.