gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

От 4 март в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в община Любимец започна приемането на заявления за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. Желаещите трябва да подадат заявление по образец до Кмета на общината в срок от 4 до 10 март включително, заедно с приложени към него документи. Списъците с имотите за общо индивидуално ползване за селскостопанската 2014-2015 г. са публикувани на интернет страницата на общината в раздел „Обявления“ и на информационното табло във фоайето на общината.

Заедно със заявлението, заинтересованите лица прилагат следните документи:

1.     Копие от документ за самоличност за физически лица.

2.     Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

3.     Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедура или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице.

4.     Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5.     Декларация по чл.313 от НК за липса на задължения по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ  

 

Документи