gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Zname EU and ESFАгенция за социално подпомаганелого ОПРЧР

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа” в края на м.февруари 2016 г.

 

От началото на м.май 2015 г., в Община Любимец на нуждаещи се от грижа лица се предоставя социалната услуга личен асистент. Общината е партньор на Агенцията за социално подпомагане за изпълнението на проекта  „Нови възможности за грижа“. Той е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

По проекта, общината разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно, които са разпределени между 29 лица от най-нуждаещите се потребители. За тях грижи полагат 29 лични асистенти. От стартирането на проекта, до момента, в него са се включили 31 потребители и 31 лични асистенти. Предвижда се предоставянето на социалната услуга да приключи в края на м.февруари 2016 г.