gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

es Агенция за социално подпомаганеRChR

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

Общинска администрация – Любимец съобщава:

Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ на Агенция за социално подпомагане, с партньор Община Любимец, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»,

започва прием на документи за наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”,

които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Заявления от кандидатстващите медицински специалисти /по образец/ и необходими документи ще се приемат в сградата на община Любимец, ет. 2, стая № 10 от 22 януари 2016 г. до 29 януари 2016 г. включително, от 10.00 до 15,00 часа.

Едновременно с подаването на документите, Комисия по подбор на медицинските специалисти ще проведе интервю с кандидатите, представили коректни документи.

В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти ще бъдат информирани за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на здравни услуги. Преценяват се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.

Необходими документи:

  • документ за самоличност (за справка)
  • автобиография
  • диплома за базово медицинско (копие);
  • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
  • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Основни задължения:

Медицинските специалисти ще предоставят здравни услуги в домовете на потребителите по Проект „Нови възможности за грижа“, както следва:                                  .

- Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;

- Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

- Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

- Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);

- Попълване на необходимата отчетна документация по проекта;

Кметът на община Любимецще сключи договори за услуга или трудови договори с одобрените медицински специалисти със срок до 29.02.2016 г.

В случай, че медицинският специалист е трудово зает, наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) или чрез втори трудов договор.Максимална месечна заетост до 80 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час.

За повече информация, справки и запитвания - Красимира Манева – тел:  03751/8910