На основание чл.15 от Закона за общинския дълг Община Любимец уведомява всички жители, обществени организации и граждански сдружения, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг, за изграждане на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие – 1884“ със следните параметри:

I .Предназначение

       т.1 – Изграждане на улична канализация на улици „Панайот Волов“/Безименна/,  

       „Сакар“, „Люляк“, „Роза“ и ремонт на около 150м. от ул.„Зорница“

       т.2 - ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие – 1884“

       включващ: ремонт таван на зрителна зала, изграждане на ел.инсталация за  

       озвучаване и сценично осветление.

  1. Общ размер на дълга – 1 000 000лв./един милион лева/.
  2. Начин на финансиране – договор за банков кредит, сключен след провеждане на процедура по ЗОП за избор на финансова институция.
  3. Срок за погасяване – до 96 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  4. Максимален лихвен процент – 1,8% /едно цяло и осем процента/ годишна лихва.
  5. Начин на обезпечаване – заем срещу запис на заповед и/или залог върху бъдещи вземания на общината от собствени приходи.
  6. Други изисквания – наличие на офис в града, на банката-кредитор

      

       Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Зала Любимец от 16 часа на 14.10.2020год.

       Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

 

С уважение,

 

инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ