b4k

От 19.10 до 6 11.2020 г., от 14.00 до 17.00 ч, в сградата на Общински пазар в гр. Любимец /бивш Плод-зеленчук/, Български червен кръст ще започне поетапно раздаване на хранителни продукти на лица, подлежащи на подпомагане от Агенция "Социално подпомагане". Раздаването ще става по списък, предварително изготвен от агенцията.
Право на подпомагане имат:

•Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

•Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

•Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

•Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

•Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

•Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

•Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, тричленните и по-големите семейства - по два хранителни пакета, съдържащи различни хранителни продукти. 

 Раздаването на хранителните пакети са в изпълнение на Оперативната програма за храни - основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.