gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ilievИлия Атанасов Илиев

Заместник - кмет

ул. "Републиканска" №2

стая № 14, тел. 03751/ 89 14

е-maili.a.iliev@lyubimets.bg 

Устройствен правилник на Общинска администрация Любимец

Чл.13. (1). Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

 (2) Зам.кметовете, в зависимост от конкретните им задължения, детайлно разписани в длъжностната им характеристика по съответни направления:

 

 • Ръководи, организира, координира и контролира работата на ресорните му звена в дирекциите на Обща и Специализирана администрация;
 • Насочва и оказва помощ на съответните ръководни и експертни длъжности в ОбА, бюджетните дейности и направления;

 • Анализира проблемите и разработва предложения в дейностите, за които отговаря, и внася предложения пред Кмета на общината;

 • Организира изпълнението на краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на общината;

 • Внася за обсъждане в общинския съвет въпроси, свързани с поверените му ресорни дейности;

 • Организира разработването на инвестиционната политика на общината, приватизацията и следприватизационния контрол;

 • Организира разработването и изпълнението на стопанската политика на общината;

 • Подпомага и контролира дейностите по административно и счетоводно обслужване, гражданска регистрация, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, обществени поръчки;

 • Организира и координира разработката на програми по културната политика на общината;

 • Координира културния живот и провеждането на културни прояви в общината;

 • Подпомага и прави предложения за развитието на мрежата от културни институции;

 • Организира поддържането на базата данни за проектите, реализирани от общината, с финансовата подкрепа на програмите от структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми;

 • Установява нови контакти с общини от страни-членки на ЕС и международни организации, за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;

 • Организира, координира ръководи дейностите на общината, свързани с процеса на подготовка, кандидатстване по проекти, финансирани от фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми;

 • Подпомага подготовката и участва в провеждането на преговорите с международните донори за финансиране реализацията на общински проекти;

 •  Изпълнява задълженията си, съгласно утвърдените от Кмета на общината вътрешни правила и процедури за изпълнение на работата.

 • Изпълнява и други законосъобразни нареждания Кмета на общината.