gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

dgdfg

 

 

Христо Илчев Христозов

Секретар

ул. "Републиканска" №2

стая № 15, тел. 03751/ 70 33; 89 15
е-mail: h.hristozov@lyubimets.bg

 

 

 

ЗМСМА чл. 43, ал. 3 Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. Дейността на общинската администрация, условията за работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейностите им.

2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив.

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.

4. Разгласяването и обнародването на актовете на ОбС и на Кмета на общината.

5. Работата с жалбите, молбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.

6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината /организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

ал. 4 (нова - Дв бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от Кмета на общината, със закон или друг нормативен документ