Заповед № РД-09-100/13.02.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот по плана на гр. Любимец.