Заповед № РД-09-101/15.02.2017 г., свързана с одобрение на ПУП - план за застрояване - схема на техническата инфраструктура на линеен обект "Кабелна линия НН 0,4 кв..." по плана на гр. Любимец.