Заповед № РД-09-142/13.03.2017 г. на Кмета на община Любимец за назначаване на комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на общината. 

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.