Заповед № РД-09-305/02.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с извършване на корекция в размера на бюджетните взаимоотношения между второстепенните разпоредители  и община. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.