Заповед № РД-09-306/05.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - публична общинска собственост.  

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.