Заповед № РД-09-308/06.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с определяне на спечелил участник в търг за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - публична общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.