Заповед № РД-09-322/15.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - частна общинска собственост по плана на с. Васково. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.