Заповед № РД-09-323/15.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.